REJESTRACJA

22 815 44 72

ZAPRASZAMY

8:00 - 20:00

Kardiosystem Anin

ul. Alpejska 4A
WARSZAWA
Zapraszamy od 8:00 do 20:00

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KARDIOSYSTEM PRZYCHODNIA SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZYCHODNI
ROZDZIAŁ III - STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZYCHODNI
ROZDZIAŁ IV - RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ROZDZIAŁ V - MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ROZDZIAŁ VI - PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ROZDZIAŁ VII - WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
ROZDZIAŁ VIII - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
ROZDZIAŁ IX - ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU POBIERANIA POBIERANIA OPŁAT
ROZDZIAŁ X - SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                                                                             § 1
1. Niniejszy regulamin organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: „KARDIOSYSTEM Przychodnia Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Alpejskiej 4a w Warszawie (dalej zwany: Przychodnia).

2. Podmiot leczniczy składa się z trzech jednostek organizacyjnych:
- Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Anin siedzibą przy ul. Alpejskiej 4a w Warszawie,
- Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi z siedzibą przy ul. Spacerowej 10a w Białobrzegach,
- Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno z siedzibą przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie.

3. Podmiot leczniczy Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Warszawa Anin został utworzony na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników Kardiosystem Przychodnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kardiosystem Sp. z o.o.) z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania podmiotu leczniczego Kardiosystem Przychodnia Kardiologiczna.

4. Podmiot leczniczy Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi został utworzony na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników Kardiosystem Przychodnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kardiosystem Sp. z o.o.) z dnia 01 września 2016r. w sprawie powołania podmiotu leczniczego Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi.

5. Podmiot leczniczy Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno został utworzony na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników Kardiosystem Przychodnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Kardiosystem Sp. z o.o.) z dnia 01 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania podmiotu leczniczego Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno.

6. Przychodnia jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Regulamin ma na celu przedstawienie pacjentom ich praw i obowiązków a także określenie organizacji i porządku procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

                                                                                                                                                        § 2
Regulamin obowiązuje:
- wszystkie osoby zatrudnione w Przychodni niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia,
- wszystkich pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w Przychodni.

                                                                                                                                                        § 3
1. Regulamin powstał na podstawie:
- ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
- ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
- rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach wymienionych w pkt 1
- wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą po numerem Księgi Rejestrowej - 000000158994
- statutu Przychodni Kardiosystem,
- regulaminu organizacyjnego Przychodni Kardiosystem,
- Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Kardiosystem Przychodnia Sp. z o.o.

2. Powyższe akty prawne są udostępnione pacjentom w recepcji Przychodni.

3. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Przychodni jest Pan Radosław Szewczuk, siedziba firmy: MOREN-CONSULTING ul. 11 listopada 1 / 3, 22-100 Chełm.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZYCHODNI

                                                                                                                                               § 4
Podstawowym zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

                                                                                                                                               § 5
Przychodnia nie odmawia udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

                                                                                                                                              § 6
Świadczenia zdrowotne w Przychodni udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu oraz spełniające wymagania zdrowotne.

                                                                                                                                              § 7
W celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych i oczekiwań swoich pacjentów Przychodnia podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.

 

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZYCHODNI

                                                                                                                                                        § 8
1. Przychodnia udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. W skład Przychodni wchodzą komórki organizacyjne.

3. Strukturę organizacyjną Przychodni stanowią trzy jednostki, Centrum Medyczne Kardiosystem w Warszawie przy ulicy Alpejskiej 4A, Centrum Medyczne Kardiosystem w Warszawie przy ulicy Kondratowicza 18 oraz Centrum Medyczne w Białobrzegach.

                                                                                                                                                      § 9
W skład Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Anin wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. poradnia kardiologiczna 

2. pracownia EKG, próba wysiłkowa i holter

3. pracownia echokardiografu (echo serca)

4. gabinet diagnostyczno-zabiegowy/punkt pobrań materiału do badań.

                                                                                                                                                    § 10
W skład Przychodni Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. poradnia diabetologiczna,

2. poradnia kardiologiczna,

3. poradnia endokrynologiczna,

4. poradnia ginekologiczno-położnicza,

5. poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

6. poradnia chorób naczyń,

7. poradnia okulistyczna,

8. poradnia dermatologiczna,

9. poradnia onkologiczna,

10. poradnia chorób płuc,

11. poradnia gastroenterologiczna,

12. poradnia nefrologiczna,

13. poradnia neurologiczna,

14. poradnia pediatryczna,

15. poradnia rehabilitacyjna,

16. poradnia reumatologiczna,

17. poradnia urologiczna,

18. poradnia żywieniowa,

19. punkt pobrań,

20. pracownia USG,

21. pracownia EKG, próba wysiłkowa i holter

22. pracownia echokardiografu,

23. medycyna pracy.

                                                                                                                                                     § 11
W skład Przychodni Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. poradnia chirurgii ogólnej,

2. poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

3. poradnia chorób płuc,

4. poradnia diabetologiczna,

5. poradnia endokrynologiczna,

6. poradnia gastroenterologiczna,

7. poradnia kardiologiczna,

8. poradnia neurologiczna,

9. poradnia okulistyczna,

10. poradnia położniczo-ginekologiczna,

11. poradnia żywieniowa,

12. poradnia USG,

13. poradnia EKG,

14. poradnia echokardiografu.


                                                                                                                                                      § 12
Lekarze udzielają świadczeń w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

                                                                                                                                                      § 13
1. Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń z zakresu badań diagnostycznych i analiz.

2. Badania i analizy prowadzone są z zachowaniem należytej staranności, skrupulatności i fachowości.

3. Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem pracowni diagnostycznych oraz gabinetów lekarskich prowadzone są przez administrację Przychodni.

                                                                                                                                                      § 14
W Podmiocie leczniczym Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Anin działają następujące pracownie diagnostyczne:

1. Pracownia ultrasonograficzna – wykonująca badania z zakresu echa serca

2. Pracownia EKG spoczynkowego – wykonującą badania z zakresu EKG;

3. Pracownia EKG wysiłkowego – wykonująca badania z zakresu próby wysiłkowej;

4. Pracownia Holterowska – wykonująca badania z zakresu holtera EKG i ciśnieniowego.

                                                                                                                                                       § 15
W Podmiocie leczniczym Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi działają następujące pracownie diagnostyczne:

1. Pracownia ultrasonograficzna – wykonująca badania z zakresu echa serca

2. Pracownia EKG spoczynkowego – wykonującą badania z zakresu EKG;

3. Pracownia EKG wysiłkowego – wykonująca badania z zakresu próby wysiłkowej;

4) Pracownia Holterowska – wykonująca badania z zakresu holtera EKG i ciśnieniowego.

                                                                                                                                                          § 16
W Podmiocie leczniczym Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno działają następujące pracownie diagnostyczne:

1) Pracownia ultrasonograficzna - wykonująca badania z zakresu echa serca, USG tarczycy, USG jamy brzusznej,

2) Pracownia EKG spoczynkowego - wykonująca badania z zakresu EKG,

3) Pracownia Holterowska - wykonująca badania z zakresu holtera EKG i ciśnieniowego.

 

ROZDZIAŁ IV
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES
UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

                                                                                                                                                     §17
Przychodnia wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu udzielania ambulatoryjnych, profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych świadczeń zdrowotnych.

                                                                                                                                                    § 18
Przychodnia Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Anin prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w specjalizacji kardiologia.

                                                                                                                                                    § 19
Przychodnia Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w specjalizacji kardiologia, diabetologia, endokrynologia, neurochirurgia, ginekologia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, poradnia chorób naczyń, okulistyka, dermatologia, onkologia, neurologa, pulmonologia, nefrologia, gastrologia, neurologia, pediatria, rehabilitacja,reumatologia, urologia, dietetyka.

                                                                                                                                                   § 20
Przychodnia Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w specjalizacji kardiologia, neurologia, ortopedia, dietetyka, okulistyka, endokrynologia, diabetologia, pulmonologia, gastrologia, chirurgia ogólna, ginekologia.

                                                                                                                                                  § 21
Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz lub lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

                                                                                                                                                  § 22
1. Przychodnia zobowiązuje się przyjąć pacjenta u wskazanego specjalisty po zarejestrowaniu wizyty w wybranym terminie, ale zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu np. w przypadku choroby lekarza, awarii sprzętu lub w przypadku innych uzasadnionych przyczyn.

2. W każdym powyższym wypadku Przychodnia zobowiązuje się poinformować pacjenta o zmianie terminu rejestracji i ustalenia nowego terminu wizyty. W takiej sytuacji rejestracja kontaktuje się z pacjentem telefonicznie lub e-mailowo albo na dodatkowy numer kontaktowy, jeżeli taki został podany przez pacjenta podczas rejestracji.

 

ROZDZIAŁ V
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

                                                                                                                                               § 23
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Przychodni:

- Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM w Aninie w budynku przy ul. Alpejskiej 4a w Warszawie,

Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi w budynku przy ul. Spacerowej 10a w Białobrzegach.

Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno w budynku przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie.

2. Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane w Przychodni, będą wykonane w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Przychodnia ma podpisane umowy.

 

ROZDZIAŁ VI
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

                                                                                                                                                 § 24
W Przychodni, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, są przedstawione czytelne informacje o:
sposobie rejestracji, dniach i godzinach funkcjonowania Przychodni, nazwiskach zatrudnionych lekarzy oraz harmonogramie ich pracy z wyszczególnieniem godzin pracy każdego lekarza a także regulamin Przychodni.

                                                                                                                                                § 25
Świadczenia zdrowotne w Przychodni Kardiosystem Anin przy ul. Alpejskiej 4A udzielane są w dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 20.00, informacje o wszelkich zmianach pracy Przychodni dostępne są w rejestracji. Czas świadczenia zdrowotnego został ustalony pomiędzy danym lekarzem a Dyrektorem Przychodni.

                                                                                                                                               § 26
Świadczenia zdrowotne w Przychodni Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Białobrzegi udzielane są w dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 20.00, informacje o wszelkich zmianach pracy Przychodni dostępne są w rejestracji. Czas świadczenia zdrowotnego został ustalony pomiędzy danym lekarzem a Dyrektorem Przychodni.

                                                                                                                                              § 27
Świadczenia zdrowotne w Przychodni Centrum Medyczne KARDIOSYSTEM Bródno udzielane są w dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 12.00 – 20.00, informacje o wszelkich zmianach pracy Przychodni dostępne są w rejestracji. Czas świadczenia zdrowotnego został ustalony pomiędzy danym lekarzem a Dyrektorem Przychodni.

                                                                                                                                             § 28
1. Rejestracja w Przychodni dokonywana jest na podstawie zgłoszenia osobistego pacjenta, przez członków jego rodziny lub za pośrednictwem osoby trzeciej, może być również realizowana telefonicznie oraz drogą elektroniczną przez portal internetowy Przychodni (www.kardiosystem.pl) lub do wybranych lekarzy przez portal internetowy Znany Lekarz (www.znanylekarz.pl).

2. Rejestracja w Przychodni odbywa się w godzinach:
- 08.00 - 20.00 - telefonicznie,
- 08.00 - 20.00 - osobiście,
- całodobowo - przez portale internetowy wymienione w punkcie 1.

3. W trakcie rejestracji, pacjent zobowiązuje się do przekazania Przychodni danych osobowych niezbędnych do założenia Karty Pacjenta, w szczególności imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, numeru PESEL oraz adresu zameldowania.

4. Pacjent ma obowiązek okazać dowód osobisty na prośbę pracownika Przychodni w celu weryfikacji danych.

                                                                                                                                                  § 29
Przychodnia korzysta z komputerowego systemu rezerwacji wizyt pacjentów Mediporta. Dzięki systemowi każdy pacjent może zarejestrować się drogą elektroniczną, otrzymać powiadomienia o terminie i godzinie wizyty jak również otrzymuje przypomnienie na dzień przed planowaną wizytą.

                                                                                                                                                 § 30
Usługi udzielane w Przychodni są odpłatne. Podczas rejestracji usługi pacjent uzyskuje informacji o wysokości opłaty za daną usługę.

                                                                                                                                                  § 31
Podczas rejestracji pacjenta na wizytę lub badanie:

1. W pierwszej kolejności pacjentowi zawsze proponowany jest najbliższy wolny termin do wybranego lekarza.

2. W przypadku braku wolnego miejsca lub braku grafiku pracy do wybranego lekarza prowadzona jest rezerwowa lista pacjentów. W momencie uzyskania wolnego miejsca grafiku pracy lekarza, pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń. Przychodnia nie ma prawa odmówić zapisania się na listę rezerwową pacjenta.

                                                                                                                                                § 32
Dane osobowe pacjenta chronione są na podstawie rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO. Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) CENTRUM MEDYCZNE KARDIOSYSTEM, ul. Alpejska 4A, 04-628 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania umowy, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych są inne podmioty lecznicze związane z procesem świadczenia usług zdrowotnych. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy i w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), w przypadku świadczeń zdrowotnych zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach prawa, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

                                                                                                                                                     § 33
1. Z usług Przychodni korzystają pacjenci nie wymagający leczenia szpitalnego.

2. Pacjent zgłaszający się do Przychodni kierowany jest do rejestracji.

                                                                                                                                                    § 34
Informacji o stanie zdrowia udzielają wyłącznie lekarze, na każde żądanie pacjenta.

                                                                                                                                                    § 35
Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są przez zatrudnionych lekarzy specjalistów, zgodnie z profilem Przychodni.

                                                                                                                                                    § 36
1. Obowiązkiem lekarza sprawującego opiekę w Przychodni jest zbadanie pacjenta oraz w razie potrzeby, skierowanie go na niezbędne badania diagnostyczne.  

2. Kierując pacjenta na badania, lekarz poucza pacjenta o obowiązku zgłoszenia się do Przychodni po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych.

                                                                                                                                                   § 37
1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

2. Pacjent powinien stawić się w Przychodni na 15 minut przed planowaną wizytą.

3. Przychodnia nie udziela świadczeń zdrowotnych telefonicznie.

                                                                                                                                                   § 38
Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji w systemie informatycznym.
Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być załatwiane sprawy innych członków rodziny pacjenta lub jego znajomych.

                                                                                                                                                   § 39
Pacjenci nie umówieni, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci umówieni na konkretne godziny.

                                                                                                                                                   § 40
1. Pacjenci nietrzeźwi, u których nie występuje zagrożenie życia i zdrowia nie są przyjmowani w Przychodni, a osoby agresywne usuwane są z terenu Przychodni.

2. Jakiekolwiek niestosowne czy agresywne zachowanie wobec personelu Przychodni jest nie tolerowane, będzie raportowane na Policje.

 

ROZDZIAŁ VII
WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

                                                                                                                                                  § 43
Przychodnia ma podpisane umowy na wykonanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz świadczącymi usługi diagnostyczne.

                                                                                                                                                  § 44
Przychodnia ma podpisaną umowę współpracy z:

1. VOXEL S.A. - Medyczne Centrum Diagnostyczne świadczące usługi w dziedzinie radiologii, w ramach współpracy placówka wykonuje badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

2. Alab Laboratoria Sp. z o.o. - sieć laboratoriów diagnostycznych, w ramach współpracy placówka wykonuje badania podstawowe w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii z mykologią, diagnostyki prątka gruźlicy, badania specjalistyczne w zakresie rozszerzonym z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki zakażeń i analiz hormonalnych, markerów nowotworowych, patomorfologii i cytologii oraz genetyki molekularnej zakażeń i leczenia bezpłodności.

3. KARDIOSYSTEM Monitoring Sp. z o.o. - wykonuje usługę diagnostyki serca metodą holtera, w ramach współpracy placówka wykonuje badania metodą holtera.

4. Allianz Polska S.A. - towarzystwo ubezpieczeniowe, w ramach współpracy Przychodnia świadczy usługi medyczne pacjentów objętych ubezpieczeniem.

5. Groupon International Limited - portal internetowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów usług lokalnych, podróżniczych oraz produktów.

 

ROZDZIAŁ VIII

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

                                                                                                                                                   § 45
Przychodnia uznaje, że dokumentacja medyczna pacjenta zawiera dane szczególnie wrażliwe. Ochrona tych danych przed osobami trzecimi, nieposiadającymi upoważnienia do zapoznania się ze stanem zdrowia pacjenta, stanowi jedno z istotnych zadań Przychodni.

                                                                                                                                                     § 46
Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną pacjenta tylko osobom i podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie oraz tym podmiotom i instytucjom, które na mocy odrębnych ustaw są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.

                                                                                                                                                      § 47
Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:

1) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej,

2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,

3) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

4) lekarzom sądowym w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami,

5) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

6) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

7) organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych ustaw, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

8) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

9) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

10) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

11) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia ,

12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,

13) spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

15) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających osoby, której dokumentacja dotyczy.

                                                                                                                                                      § 48
Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznej.

                                                                                                                                                       § 49
1. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w rejestracji, w godzinach pracy Przychodni.

2. Przychodnia podejmuje decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki.

                                                                                                                                                      § 50
1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona w następującej postaci:
- do wglądu,
- kopii,
- w formie wydruku z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

                                                                                                                                                    § 51
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Przychodnia nie pobiera opłat.

 

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

                                                                                                                                                      § 52
1. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przychodnia nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cennik usług jest dostępny w załączniku, w rejestracji i na stronie internetowej.

2. Opłata za świadczenia zdrowotne jest dokonywana w dniu jej realizacji po zakończeniu usługi. Opłata jest uiszczana w rejestracji Przychodni w formie płatności gotówką oraz kartą płatniczą. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest wykonanie przelewu bankowego na konto Przychodni.

3. Na życzenie pacjenta Przychodnia wystawia faktury VAT.

4. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym w ubezpieczalniach, z którymi Przychodnia ma podpisane stosowne umowy.

5. Przychodnia udziela okresowo promocji i rabatów.

                                                                                                                                                   § 53
Przed zawarciem umowy Przychodnia informuje pacjenta, jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi medycznej.

                                                                                                                                                   § 54
Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane za wynagrodzeniem, którego wysokość określa cennik ustalany przez Dyrektora Przychodni. Ustalając wysokość opłat, bierze się pod uwagę konieczny do wykonania świadczenia nakład pracy fachowego personelu medycznego, zużycie sprzętu i urządzeń medycznych, wartość zużytych wyrobów medycznych, czas trwania opieki przed i po pooperacyjnej oraz stopień skomplikowania zabiegu i związane z nim ryzyko.

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ

                                                                                                                                                    § 55
Placówka Kardiosystem posiada swojego Dyrektora i wszystkie sprawy są kierowane w pierwszej kolejności do niego lub w zastępstwie do osoby wskazanej przez niego.

                                                                                                                                                   § 56
Pracą Przychodni kieruje Dyrektor mianowany przez Zarząd spółki Kardiosystem Przychodnia Sp. z o.o..

                                                                                                                                                      § 57
Dyrektor podlega bezpośrednio Zarządowi spółki.

                                                                                                                                                     § 58
1. Dyrektor odpowiada za całokształt funkcjonowania Przychodni.

2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami i odpowiada za ewentualne nieprawidłowości pracy Przychodni.

3. Dyrektor odpowiada za etyczną stronę pracy podległych mu pracowników, wszelkie naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej winien zgłaszać właściwym izbom lekarskim.

4. Dyrektor odpowiada za gospodarkę lekami i artykułami sanitarnymi.

                                                                                                                                                    § 59
W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje zastępca Dyrektora lub osoba przez Dyrektora upoważniona.

                                                                                                                                                    § 60
Godziny pracy Przychodni ustalane są przez Dyrektora Przychodni, a harmonogram godzin pracy wywieszony jest przed Przychodnią oraz dostępny jest na stronie internetowej Przychodni.

                                                                                                                                                    § 61
W przypadku chęci złożenia skargi lub zażalenia na niewłaściwie wykonane leczenie, pacjent zobowiązany jest zgłosić się do Dyrektora placówki i przedstawić problem na piśmie. W odpowiedzi na zażalenie lub skargę zostanie przedstawione wyjaśnienie lekarza, stanowisko Przychodni oraz informacje o dalszych krokach jakie może podjąć pacjent w tej sprawie.

                                                                                                                                                   § 62
Przychodnia posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

                                                                                                                                                   § 63
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2013 r. (Ostatnie wprowadzone zmiany: 25 maj 2018r.)

 

ZAŁĄCZNIK 1


CENNIK KARDIOSYSTEM PRZYCHODNIA BRÓDNO
1. EKG spoczynkowe - 40 zł
2. EKG spoczynkowe z opisem - 70 zł
3. Echo serca - 150 zł
4. Holter EKG 24h - 12 kanałowy - 200 zł
5. Holter ciśnieniowy - 110 zł
6. Holter EKG wielodobowy - 130 zł, każda kolejna doba 80 zł
7. Doppler tętnic szyjnych - 140 zł
8. Doppler tętnic lub żył kończyn dolnych - 180 zł
9. Doppler tętnic i żył kończyn dolnych - 320 zł
10. Drobne zabiegi chirurgiczne - 350 zł
11. USG jamy brzusznej - 120 zł
12. USG tarczycy - 120 zł
13. USG ginekologiczne - 150 zł
14. Cytologia - 50 zł
15. Konsultacja chirurgiczna - 200 zł
16. Konsultacja diabetologiczna - od 200 zł
17. Konsultacja dietetyczna - od 130 zł
18. Konsultacja endokrynologiczna - 200 zł
19. Konsultacja gastrologiczna - 200 zł
20. Konsultacja ginekologiczna - 250 zł
21. Konsultacja kardiologiczna - od 200 zł
22. Konsultacja neurologiczna - 250 zł
23. Konsultacja okulistyczna - 200 zł
24. Konsultacja ortopedyczna - 200 zł
25. Konsultacja pulmonologiczna - 200 zł

CENNIK CENTRUM MEDYCZNE KARDIOSYSTEM BIAŁOBRZEGI
1. konsultacja diabetologiczna – od 200 zł
2. konsultacja endokrynologiczna – od 150 zł
3. konsultacja ginekologiczna - 120 zł
4. konsultacja ginekologiczna + USG ginekologiczne - 180 zł
5. konsultacja ginekologiczna + USG ginekologiczne + cytologia - 200 zł
6. konsultacja gastrologiczna - 200 zł
7. konsultacja u chirurga naczyniowego - 140 zł
8. konsultacja ortopedyczna - od 130 zł
9. konsultacja dermatologiczna - 120 zł
10. konsultacja kardiologiczna - 170 zł
11. konsultacja kardiologiczna dziecięca - 150 zł
12. wpis do książeczki sanepidowskiej - 30 zł
13. wydanie zaświadczenia do pracy / szkoły - 60 zł
14. badanie kierowców – od 100 zł
15. konsultacja okulistyczna - 130 zł
16. konsultacja neurologiczna - 120 zł
17. konsultacja urologiczna - 120 zł
18. konsultacja urologiczna + USG układu moczowego - 160 zł
19. konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej - 140 zł
20. konsultacja dietetyczna - 100 zł
21. konsultacja psychologiczna - 90 zł (od 14 roku życia)
22. konsultacja pulmonologiczna - 150 zł
23. konsultacja reumatologiczna - 140 zł
24. konsultacje nefrologiczna – 200 zł
25. USG ginekologiczna - 100 zł
26. USG ciąży - 230 zł
27. USG 3D/4D - 300 zł
28. Cytologia - 20 zł
29. USG tarczycy - 100 zł
30. USG jamy brzusznej - 100 zł
31. USG nerk – 100zł
32. USG tkanek miękkich - 100 zł
33. USG ślinianek - 100 zł
34. USG jąder - 100 zł
35. USG bioderek - 150 zł
36. echo serca dorośli i dzieci - 140 zł
37. próba wysiłkowa - 140 zł
38. EKG - 20 zł
39. HOLTER EKG - 130 zł
40. HOLTER ciśnieniowy - 110 zł
41. USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych - 180 zł
42. USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych + konsultacja - 250 zł
43. USG Doppler tętnic szyjnych - 140 zł
44. USG Doppler tętnic szyjnych + konsultacja - 200 zł
45. USG Doppler tętnic szyjnych + USG Doppler żył i tętnic 1 kończyny + konsultacja - 300 zł
46. USG Doppler tętnic szyjnych + USG Doppler tętnic i żył kończyn dolnych + konsultacja - 350 zł

 

CENNIK CENTRUM MEDYCZNE KARDIOSYSTEM ANIN
1. Konsultacja kardiologiczna profesorska – od 250 zł
2. Konsultacja kardiologiczna lekarska – 200 zł
3. Konsultacja kardiologiczna + kontrola stymulatora – 300 zł
4. EKG spoczynkowe – 40 zł
5. EKG spoczynkowe z opisem – 70 zł.
6. Echo serca – 150 zł.
7. Echo serca u dziecka – 170 zł
8. Próba wysiłkowa – 140 zł
9. Holter EKG 24h – 12 kanałowy – 200 zł
10. Holter ciśnieniowy – 110 zł
11. Doppler tętnic szyjnych – 140 zł
12. Doppler tętnic kończyn dolnych – 180 zł
13. Kontrola stymulatora – 150 zł
14. mobileHolter – od 130 zł

 

 

 

 

 

PARTNERZY

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Przychodnia specjalistyczna Kardiosystem - Warszawa

Podaj nam swój adres e-mail, by zapisać się do newslettera i być na bieżąco z informacjami oraz promocjami przychodni Kardiosystem.

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

zamknij